درس‌های موجود

موضوعات مرتبط با رشته حفاظت فنی در این کمیته مورد بررسی قرار می گیرد
موضوعات مرتبط با رشته سیویل در این کمیته مورد بررسی قرار می گیرد
موضوعات مرتبط با رشته لوله کشی در این کمیته مورد بررسی قرار می گیرد

دوره استانداردسازی مرتبط با پروژه ملی سازی استانداردهای IPS